შენობის, ავტოსადგომის ან/და სხვა ტიპის ნაგებობისთვის ადგილის მომზადება
შემდგომი სამუშაოების შესასრულებლად რაც ითვალისწინებს გრუნტის ექსკავაციას,
ტერიტორიის პროფილირებას, ფრაქციული ღორღით შევსებას, პროფილირებას და
დატკეპნას.