გთავაზობთ ჰესებისთვის წყლის რეზერვუარებისთვის და ხელოვნური ტბებისთვის ადგილების მომზადებას: რაც ითვალისწინებს კლდის და მიწის გრუნტის ექსკავაციას, ტერიტორიის ფორმირებას საპროექტო ნიშნულებზე, ჰიდროსაიზოლაციო მასალების მოწყობას და სრულ მომსახურებას ექსპულატაციაში შესვლამდე.