გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის და მოცემულობის სადრენაჟე, საირიგაციო, სამელიორაციო, სანიაღვრე, საკანალიზაციო ქსელის პროექტირებას და მოწყობას სხვადასხვა ტიპის და კატეგორიის მშენებლობისთვის