ნებისმიერი მოცულობის და სირთულის კლდის და მიწის გრუნტის ექსკავაცია, მოჭრა,
გატანა, ქვაბულის მომზადება, ტერიტორიის ფორმირება, პროფილირება საპროექტო
ნიშნულებზე